Supergrundens fördelar

Genom den unika lösningen med bruten köldbrygga för svenska förhållanden erhåller du följande viktiga egenskaper:

 • Mycket låga värmeförluster i kantbalken jämfört med dagens vanligt förekommande grundtyper. Du spar energi och värmeisolering.
 • Låg investeringskostnad eftersom det går åt mindre värmeisolering vid samma värmeförlust. Du spar upp till 100mm värmeisolering jämfört med ett traditionellt L-element. Det går åt mindre betong i U-min grund och där sparar du också pengar.
 • Hög inomhuskomfort. Genom den brutna köldbryggan får du högre golvtemperatur och det gör att Du upplever inomhusklimatet som varmare. Du får detta trots att du behöver mindre värmeisolering i grunden.
 • Stor lastupptagningsförmåga. I U-min grund är lasten centrisk och det gör att det blir lättare att ta upp lasten. I ett L-element är lasten excentrisk och det medför att du kan får sprickbildningar i övergången mellan kantbalken och plattan p g a vridning, se  figuren nedan som visar en excentrisk last i L-elementet. Den högra figuren visar U-min grund där lasten är centrisk och därför blir det ingen vridning av plattan.
   

 

 

 

 

 

 • Pålning påverkar värmeförlusten. Vi har en grundlösning med pålar som minimerar inverkan på värmeförlusten.  Beräkningar har visat att normalt så ökar värmeförlusten från en vanlig grundtyp som L-element med ca 30 % när man har pålar, men ned U-min grund så ökar inte värmeförlusten något. Se datablad Pålad grund
   
 • Fin sockelyta. Genom att den yttre delen av isoleringen skärs bort får sockeln en fin betongyta utan skarvar. På L-element så limmas ytskiktet på och det är vanligt att dessa lossnar och måste repareras. Dessutom finns det skarvar som inte U-min grund har och grundsockeln blir vackrare utan skravar.
 • Plan schaktbotten, gör att det går snabbt att montera 
 • Anpassat för både golvvärme och radiator. Genom att köldbryggan minskar kantförlusterna så är denna lösning mycket väl anpassat för golvvärme genom att grunden blir mer energieffektiv. Den är mycket väl anpassat för radiatorer genom att betongplattan blir varmare. Det är också lättare att montera golvvärmen eftersom då behövs inga golvvärmerör läggas ut i kantbalken som man gör i ett L-element.
 • Fuktsäker. Grunden är fuktsäker eftersom den har tjock värmeisolering. Genom den brutna köldbryggan blir temperaturen på golvytan närmast en yttervägg betydligt varmare jämfört med t ex ett L-element, vilket framgår i övre (L-element) respektive nedre (U-min grund) figurerna nedan. Risken för att kondens uppstår på den golvytan samt vid anslutningen vägg - grund är då betydligt lägre i U-min grund jämfört med L-element.
   
 • Säker mot tjäle. Vi kan tjäle och kan rekommendera vilka dimensioner tjälisoleringen i grunden skall ha.