Grundkrav

Ur fuktsynpunkt skall en platta på mark dimensioneras i första hand för tre fuktbelastningar:

 • Kapillärsugning
 • Fuktdiffusion från underliggande mark eller markfukt
 • Byggfukt

Marken som grunden står på har oftast väldigt högt fukttillstånd. När man dimensionerar mot fukt utgår man från att relativa fuktigheten är 100 % i marken. För att grunden skall vara fuktsäker krävs då bl a:

 • Erforderlig temperaturskillnad mellan värmeisoleringens över- respektive underyta.
 • Dränerande lager. Fungerar också som kapillärbrytande skikt, dock bör man se till att det är rent. Värmeisoleringen har även egenskaper som ett kapillärbrytande skikt.
 • Om golvvärme monteras i grunden, tänk på att värme flyttar fukt!
 • Ett ångtätt skikt på golvytan är nödvändigt när fuktkänsliga golvbeläggningar appliceras på golvytan, t ex parkett.
 • Vid köldbryggor i golvkonstruktionen, särskilt vid kantbalken kan kondens uppträda på insidan. Beakta detta vid utformning av grunden.
 • Marken görs lutande från byggnaden.
 • Växter bör inte planteras intill sockeln.
 • Vid uttorkning måste plattan torka ut tillräckligt mycket innan ett ångtätt ytskikt appliceras.
 • Genom den brytna köldbryggan är risken för kondens intill väggen liten eftersom golvtemperaturen inte påverkas av köldbryggan, till skillnad mot ett L-element där golytans temperatur intill ytterväggen kan bli låg. Genom att golvtemperaturen intill en yttervägg blir betydligt lägre i ett L-element eftersom köldbryggan inte är bruten är risken för kondens på golvytan intill ytterväggen större i ett L-element. Det kan även uppstå innanför ångspärren på vägg, om det är riktigt kallt ute.

Utöver kraven för fuktsäkerhet skall grunden även vara kostnadseffektiv och energieffektiv.

Alla viktiga punkter ovan uppfylls av grunden som Supergrund saluför. U-min grund är en fuktsäker och energieffektiv grund som har lägre kostnad jämfört med övriga grundtyper eftersom mindre värmeisolering krävs och ändå är energieffektivare än traditionella grundtyper som t ex L-element.